Tom 2(2004)

Poniżej dostępne są wszystkie artykuły opublikowane w roku 2004. Wersję papierową tomu 2 Studia Ecologiae et Bioethicae można nabyć w Wydawnictwie UKSW.

 

 

Studia Ecologiae et Bioethicae 2(2004)

 

I. Ekologia Człowieka

Anna Siniarska, Armando Rojas, Graciela Valentin, Napoleon Wolański, Federico Dickinsos, Czy istnieje sezonowy rytm rozwoju w warunkach tropikalnych? (Raport 1 z dwuletnich comiesięcznych badań na Jukatanie w Meksyku),

Napoleon Wolański, Armando Rojas, Graciela Valentin, Anna Siniarska, Każde dziecko i każda jego cecha ma swiset tempo rozwoju, modyfikowane przez warunku życia w danym okresie (Raport 2 z dwuletnich comiesięcznych badań na Jukatanie w Meksyku),

Napoleon Wolański, Armando Rojas, Ligia Uc, Anna Siniarska, Współzależność cech budowy ciała i dynamiki ich zmian w okresie pokwitania (Raport 3 z dwuletnich comiesięcznych badań na Jukatanie w Meksyku),

Sławomir Kozieł, Anna Siniarska, Specyfika rozwoju osobniczego Homo Sapiens na tle ssaków łożyskowych i Naczelnych,

Stanisław Jaromi, O trudnych pytaniach, ludziach i (pozostałej) przyrodzie. Ekologia głęboka a ochrona przyrody,

Stanisław Dziekoński, Ryszard Napiórkowski, Istotne zadania rodziny w wychowaniu dziecka do poszanowania środowiska społeczno – przyrodniczego,

Andrzej Jacek Najda, Początki ekologii w Biblii,

Wiesław Sztumski, W kwestii ekologii wiary,

Irena Grochowska, Humanizacja w XXI wieku nowoczesnego podmiotu,

 

II. Bioetyka i Filozofia człowieka

Wojciech Bołoz, Prawa i godność człowieka we współczesnej bioetyce,

Tadeusz Biesaga, Podmiotowość człowieka w okresie prenatalnym,

Edmund Kowalski, Osoba i bioetyka. Jaka koncepcja człowieka i życia ludzkiego w bioetyce?,

Wiesław Dyk, Zwierzę w filozofii moralności,

Wojciech Kalinowski, Bio-Ethik, Gen-Etkik oder nur Bio-Industrie, Gen-Technik?,

Dariusz Śleszyński, The Capacity of Life to Renew Itself: Being Intuitive,

Katarzyna Najder Stefaniak, Podmiot w paradygmacie relacji ekosystemowej,

Mariusz Ciszek, Ekologiczne aspekty katolickiej teologii moralnej,

Janusz Aptacy, Człowiek i przyroda w nauce chrześcijańskiego Wschodu,

Jacek Tomczyk, Taxonomic debate: anthropological or philosophical problem?,

Krzysztof Jarosz, Autonomia wobec praw rządzących światem jako warunek życia prawdziwie moralnego w filozofii Alberta Schwaeitzera,

Andrzej Abdank-Kozubski, Fałszerstwo z Piltdown a racjonalność nauki K. Poppera i socjologiczny redukcjonizm Szkoły Edynburskiej,

 

III. Prawo i zarządzanie środowiskiem

Stefan Kozłowski, Konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat,

Mieczysław Górny, Ekorozwój jedyną drogą polskiej wsi i rolnictwa,

Maciej Rudnicki, Les instruments juridiques et financiers du développement écologique en Pologne,

Leszek Karski, Hiszpańskie i niemieckie osiągnięcia w rozwoju energetyki odnawialnej. Aspekt prawny,

Krzysztof Biernat, Wymagania i perspektywy rozwoju jakości olejów napędowych przeznaczonych do eksploatacji szczególnie w warunkach komunikacji miejskiej z uwzględnieniem ochrony środowiska,

Konrad Lewandowski, Osiąganie kompromisu potrzeb człowieka i przyrody,

Jan Sandner, Model of valorization of soil under viewpoint of their potential resistance against some selected contaminants (based on the author’s PhD thesis),

Bogusław Pierożyński, Energy Storage System for Hybrid Electric Vehicles – New Concept of Motorization,

Antoni Skowroński, Utrzymanie dynamicznej równowagi ekosystemów Ziemi. (Przyrodnicze i antropogeniczne mechanizmy),

Jacek W. Czartoszewski, Filozofia systemu zarządzania środowiskiem wg PN-EN ISO 14001: 1998,

 

IV. Edukacja Ekologiczna

Józef M. Dołęga, Filozofia sozologii systemowej,

Luc Hens, Concepts and Trends in Environmental Education for Sustainable Development,

Jan F. Terelak, Problemy symulowania “sztucznego środowiska” habitat z perspektywy sozopsychologii kosmicznej,

Stanisław Biały, Chrześcijańska sprawiedliwość społeczna kierunkiem dla rozwoju środowiska przyjaznego życiu,

Irena Grochowska, Wychować czy formować człowieka przetrwania?,

Marek Panek, Pojecie supozycji sądu w poglądach polskich filozofów,

Gabryjela Bujalska, Leszek Grüm, Wiera Walkowa, 50 lat badań Instytutu Ekologii PAN nad populacjami gryzoni,

Bożena Sosak-Świderska, Co odróżnia ekotoksykologię od ekologii?,

 

Materiały

Krzysztof Biernat, Wybrane pojęcia stosowane w naukach o środowisku i ich interpretacja,

Edwart Grott, Edukacja ekologiczna w Gminie Miejskiej Giżycko,

Krzysztof Jarosz, Mistyka uwięziona w etyce, czyli Alberta Schweitzera mistyka etycznego zjednoczenia z bytem,

Lesław Michnowski, Z jakimi wartościami do Unii Europejskiej?,

Zdzisław Golan, Postawy psychologiczne wobec ochrony środowiska,

Zbigniew Wróblewski, Uwagi na marginesie dyskusji o funkcjach filozofii przyrody,

Marek Skierkowski, Ekoteologiczny charakter nadziei,

Mieczysław Ozorowski, Docenienie wartości cierpienia w chrześcijaństwie,

Robert Wieckowski, Suffering in Christian experience,

Mikołaj Niedek, Lokalne partnerstwo w polityce ochrony środowiska na przykładzie planu gospodarki odpadami w powiecie płockim,

Jelena Pawłowa, Ujęcie systemowe w pracach K. E. Ciołkowskiego,

Dominika Molak, Propedeutyka polityki środowiskowej,

Bernadetta Wójtowicz, Miejsce religii w walce ideologicznej na przykładzie Łemkowszczyzny XX wieku,

 

Sprawozdania i Recenzje

1. Sprawozdania

Bogusława Lewandowska, Konferencja naukowa Etyka środowiskowa jako wyzwanie XXI wieku (Warszawa, 20 kwietnia 2002r.),

Anna Wołasiewicz-Seta, Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Konflikty społeczno-ekologiczne” (Warszawa, 26 kwietnia 2003),

Anita Ganwicz, Sprawozdanie ze spotkania w Centrum Badań Ekologicznych w Dziekanowie Leśnym (16 maja 2003),

Katarzyna Szrajber, Sprawozdanie z konferencji Mazowieckie Forum Sozologów,

Eugeniusz Kośmicki, Sprawozdanie z pobytu a uniwersytecie Kassel-Witzenhausen (w dniach 24-26 czerwca 2004 r.),

Edwart Grott, Sprawozdanie z przebiegu obozu edukacyjno-naukowego studentów II roku ochrony Środowiska Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

Andrzej W. Świderski, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Drohiczyn, 7-9 września 2004 r.),

Edwart Grott, Sprawozdanie z Konferencji naukowej „Ochrona środowiska w regionie” przeprowadzonej w dniu 27 września 2004 r. w Turośli,

Bożena Sosak-Świderska, Warsztaty naukowe „EKO-OKO” przy studenckim Kole Sozologów UKSW,

Krystyna Szrajber, Sprawozdanie z konferencji naukowej: Problemy XXI wieku. Polityka ekologiczna i prawo ochrony przyrody,

Ewa Biernat-Chojnacka, 53 Światowy Salon Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSEL’S EUREKA 2004”,

Dominika Dzwonkowska, Sprawozdanie z konferencji „Pluralizm religijny: moda czy konieczność?”,

Bożena Sosak-Świderska, Sprawozdanie z seminarium: Nowe metody oceny zanieczyszczenia środowiska oparte o testy ekotoksykologiczne”,

Janusz Aptacy, Sprawozdanie z konferencji naukowej: Personalizm – nadzieją Europy (Białystok 8 stycznia 2005 r.),

 

2. Recenzje

Mariusz Ciszek (rec.), Ks Wojciech Bołoz i Ewa Wolnicz-Pawłowskiej (red.), Życie i zdrowie człowieka w tradycji i kulturze polskiej. (Materiały konferencji „Problematyka życia i zdrowia w tradycji i kulturze polskiej”, Warszawa, 16 października 2003). Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2004, ss. 230,

Ryszard F. Sadowski (rec.), Mark Q. Sutton, Eugene N. Anderson, Introduction to Cultural Ecology, AltaMira Press 2004, ss. 358,

Michał Latawiec (rec.), Stanisław Jaromi, Ecologia humana – chrześcijańska odpowiedź na kryzys ekologiczny, Wydawnictwo OO. Franciszkanów „Bratni Zew”, Kraków 2004, ss.222,

Marcin Klimski, Łukasz Oprawski (rec.), R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska (red.), Walory przyrodnicze jako czynnik rozwoju regionów wschodniej Polski, Wyd. Wyższej Szkoły ekonomicznej, Białystok 2003, ss. 501,

Bożena Sosak-Świderska (rec.), Ryszard Laskowski, Paweł Migula, Ekotoksykologia od komórki do ekosystemu, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2004, ss. 328,

Bogusława Safiejko (rec.), Alina Jurcewicz, Barbara Kozlowska, Elżbieta Tomkiewicz, Wspólna polityka rolna. Zagadnienia prawne. Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2004, ss.222,

Magdalena Sochaczewska (rec.), Ekologiczny wymiar integracji polski z Unią Europejską, pod red. S. Czai, Wrocław 2004,

Edwart Grott (rec.), Jacek W. Czartoszewski, Janusz M. Kotkowski, Wychowanie do poszanowania środowiska społeczno-przyrodniczego, Wydawnictwo Księży Werbistów „Verbinum”, Warszawa 2003,

Edwart Grott (rec.), Jacek W. Czartoszewski (red.), Konflikty społeczno-ekologiczne, Wydawnictwo Księży Werbistów „Verbinum”, Warszawa 2003,

Edwart Grott (rec.), Jacek W. Czartoszewski (red.), Etyka środowiskowa wyzwaniem XXI wieku, Wydawnictwo Księży Werbistów „Verbinum”, Warszawa 2002,

Edwart Grott (rec.), J. Leśniewska, J. W. Czartoszewski (red.), Edukacja w naturze czyli jak pokochać, poznać, zrozumieć i chronić przyrodę, Wydawnictwo Księży Werbistów „Verbinum”, Warszawa 2002,

Edwart Grott (rec.), Jacek W. Czartoszewski (red.), Edukacja ekologiczna na progu XXI wieku, Wydawnictwo Księży Werbistów „Verbinum”, Warszawa 2001,

 

Marcin Klimski, Michał Latawiec, Kronika Instytutu Ekologii i Bioetyki,

Książki nadesłane do Redakcji,

Tabele of Contents,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone