Tom 3(2005)

Poniżej dostępne są wszystkie artykuły opublikowane w roku 2005. Wersję papierową tomu 3 Studia Ecologiae et Bioethicae można nabyć w Wydawnictwie UKSW.

 

 

Studia Ecologiae et Bioethicae 3(2005)

 

I. Ekologia człowieka

Anna Siniarska, Katarzyna Wysokińska, Świadomość niektórych problemów środowiskowych wśród młodzieży warszawskiej

Anna Siniarska, Napoleon Wolański, Zmiany tempa rozwoju w ontogenezie człowieka i metody jego badania

Grażyna Nowicka, Rozwój genetyki i nauk żywieniowych a działania na rzecz zachowania zdrowia

Grażyna Nowicka, Otyłość- ważny problem zdrowotny

Irena Grochowska, Tożsamość i kondycja człowieka

Grażyna Nowicka, Komórki macierzyste - możliwość ich wykorzystania do regeneracji tkanek

Grażyna Nowicka, Ryby - źródło wielonienasyconych kwasów tłuszczowych o kluczowym znaczeniu dla zdrowia: wpływ rtęci na obniżenie ich prozdrowotnego działania

Zbigniew Łepko, W sprawie ekologicznej estetyki przyrody

 

II. Filozofia człowieka i bioetyka

Jacek Tomczyk, Analiza materiału kostnego z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska z Wilanowa

Wojciech Bołoz, Historyczne i współczesne postawy wobec śmierci

Grzegorz Hołub, Debata na temat koncepcji osoby w bioetyce

Krystyna Najder-Stefaniak, Kultura ekologiczna zamiast kultury doraźności

Dariusz Sańko, Problematyka koncepcji życia psychicznego w aspekcie historycznym

Andrzej Najda, Zu den ókologischen Metaphern bei Paulus

Dariusz Śleszyński, The inner workings and outer results of the therapeutic experience

Ryszard F. Sadowski, Wokół Antropologii Środowiskowej - ujęcie zagadnienia przez Patrycję K. Townsend

Wiesław Sztumski, Relacja człowieka do jego wytworów w aspekcie etyki środowiskowej

 

III. Prawo i ochrona środowiska

Paweł Bartoszczuk, System Research Institute ofthe Polish Academy of Science The Impact of Economic growth on environmental ąuality

Krzysztof Biernat, Prognoza rozwoju paliw płynnych

Maciej Rudnicki, Metody oceny ekonomicznej i finansowej publicznych inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska

Maciej Rudnicki, Prawne aspekty uczestnictwa Polski w polityce energetycznej Unii Europejskiej

W. M. Awdochin, W. A. Rafijenko, E. P. Pawłowa, Nowy kierunek w składowaniu odpadów w zakładach wzbogacania kopalin

Antoni Skowroński, Wydarzenia i ludzie początków prawnej ochrony przyrody w Polsce

Mariusz Ciszek, Andrzej W. Świderski, Rachunek sozologiczny instrumentem w polityce i ekonomii środowiskowej

 

IV. Edukacja ekologiczna

Mieczysław Bombik, Podstawy i metodologia tzw. ekologii głębokiej

Wiesław Dyk, Ekologia w świetle koncepcji pola biologicznego

Jan Sandner, Internet as source of information about environmental protection

Jan Sandner, The Problems of Environmental Education in Agribusiness

Marian P. Krysiak, Epistemologiczne i metodologiczne aspekty sozologii

Janusz Aptacy, La „mistica" delia terra nelpensiero teologico dellbriente Cristino

 

Materiały

Edward Grott, Zarządzanie środowiskiem

Edward Grott, Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w bibliotece szkolnej

Beata Adamczyk, Informacja ważnym czynnikiem rozwoju gospodarstw rolnych na wsi polskiej w warunkach integracji z Unią Europejską

Bogusława Safiejko, Grupy producentów rolnych w świetle ustawodawstwa polskiego

Edward Grott, Pomoc dziecku choremu, rodzicom, nauczycielom

Bernadetta Wójtowicz, Ksiądz Petro Verhun - historia pewnego życia i śmierci

Jacek Ruszczyński, Życie jest obrazem piękna

Józef M. Dołęga, Słowo o terminie ekofilozofia

 

Sprawozdania

Michał Latawiec, Sprawozdanie z Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO

Anna Wołosiewicz-Seta, Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Problemy XXI wieku: Etyka środowiskowa (Warszawa 26.10.2005)

Jacek Tomczyk, Grzegorz Bugaja, Global Perspectives on Science & Spirituality Reportfrom the Paris Workshop, (14th-20thJuly, 2005)

Izabella Andrzejuk, Łukasz Mażewski, Justyna Smoleń, Agnieszka Gondek, Sprawozdania z posiedzeń Katedr Historii Filozofii (6)

Dominika Dzwonkowska, Sprawozdanie z konferencji „Oblicza Jana Pawła II"

Janusz Aptacy, Sprawozdanie ze Zjazdu Profesorskiego (Łomża 20.10.2005)

 

Recenzje

Anna Raszkiewicz (rec.) „Arena bitwy o życie" - Aktualna sytuacja demograficz­na w świecie i Polsce, Abp Kazimierz Majdański, ks. Michel Schooyans, Jan Kłys (red.), Fundacja „Pomoc Rodzinie", Łomianki 2000

Olga Plucińska (rec), Zbigniew Mikołejko, Elementy filozofii, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk, Druk: Zakład Poligraficzny Jerzy Kosiński, Warszawa 2001

Bożena Sosak-Świderska (rec), Ryszard Laskowski, Paweł Migula, Ekotoksykologia od komórki do ekosystemu, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2004

Wojciech Guzewicz (rec), Z. Cegiełka, M. Kawecki, Monografia Gminy Stare Juchy, Wydawnictwo: ZF, Suwałki 1998

Edward Grott (rec), W. Malinowska, A. Szarzyńska (red.), Po ścieżkach edukacyjnych Wigierskiego Parku Narodowego, Wydawnictwo Węgierskiego Parku Narodowego, Krzywe 2004

Edward Grott (rec), Suzanne Trapp, Michale Gross, Ron Zimmerman, Znaki, szlaki i eksponaty przydrożne - łączenie ludzi i miejsc, UW-SP Foundation Press, INC

Olga Łabanowska (rec), Loic Chauveau, Mały atlas zagrożeń ekologicznych, Wrocław 2004

Michał Latawiec (rec), Jacek Łapiński, Gajirbeg Abdurakhmanov, Rozwój myśli ekologicznej w Polsce i w Rosji - wybrane aspekty, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Lublin 2005

Edward Grott (rec), Anna Karpińska (red.) Edukacja „Głębszego poziomu" w dialogu i perspektywie, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2005

Edward Grott (rec), Anna Karpińska (red.), Edukacyjne Tendencje XXI wieku w dialogu i perspektywie, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2005

Edward Grott (rec), Anna Karpińska (red.), Edukacyjne obszary „Głębokiej zmiany" - w dialogu i perspektywie, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2005

Zdzisław Golan (rec), Jone Polden, Regeneration. Journey Through the Mid-Life Crisis, London. New York (2002). Continuum, w tłumaczeniu na język polski: Regeneracja. Droga przez kryzys połowy życia

Marcin Klimski, Michał Latawiec, Suplement do Kroniki Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone