Tom 6(2008)

Poniżej dostępne są wszystkie artykuły opublikowane w roku 2008. Wersję papierową tomu 6 Studia Ecologiae et Bioethicae można nabyć w Wydawnictwie UKSW.

 

Studia Ecologiae et Bioethicae  6(2008)

 

I. Ekologia człowieka

Grażyna Nowicka, Promieniowanie słoneczne a witamina D i nowotwory skóry

Irena Grochowska, Osobowość ekologiczna płci – badania ankietowe

Maria Dorota Czajkowska-Majewska, Biologiczne podstawy emocji. Rola stresu w regulacji procesu dojrzewania

Ilona Żeber-Dzikowska, Wiedza dotycząca zrównoważonego rozwoju wśród młodzieży licealnej na podstawie badań pilotażowych

Jacek Tomczyk, Anna Dygudaj, Swoistość ludzkiej kultury – wampiryzm

Andrzej Jacek Najda, Ekologiczne samookreślenia Jezusa w Ewangelii wg św. Jana

 

II. Bioetyka i filozofia człowieka

Jacek L. Łapiński, Semantyczno-pragmatyczne znaczenie natury

Wojciech Bołoz, Integralna ochrona środowiska w nauczaniu Jana Pawła II

Ryszard F. Sadowski, Wpływ czynników kulturowych na upadek cywilizacji grenlandzkich Wikingów

Mariusz Ciszek, Etyczne podstawy polityki zrównoważonego rozwoju

Kazimierz Szałata, Z prac Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej. Pierwszy w Europie „Kodeks Etyki Diagnosty Laboratoryjnego”

Julita El-Jai, Dobrostan zwierząt w naukach humanistycznych i przyrodniczych

Mariusz Ciszek, Poglądy bioetyczne i ekofilozoficzne w społecznym nauczaniu Jana Pawła II (na przykładzie wybranych encyklik)

 

III. Prawo i ochrona środowiska

Monika Kosior, Historyczny rozwój programów działań na rzecz środowiska w Unii Europejskiej

A. Marciniuk-Kluska, I. Chrząścik, M. Szymalska, M. Kluska, Rozwój innowacji a polityka ekologiczna Polski i Unii Europejskiej

Grzegorz Brzozowski-Zabost, Od ruchu protestu do partii władzy. Rozwój Zielonych w Niemczech

Ligia Tuszyńska, Adam Kowalak, Społeczności lokalne w działaniach na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju

Ireneusz Chrząścik, Magdalena Szymalska, Mariusz Kluska, Kontent of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in the Road Asphalt in Olecko

Krzysztof Biernat, Paulina Luiza Dziołak, DMF (2,5-dimetylofuran) jako perspektywiczne biopaliwo drugiej generacji do silników o zapłonie iskrowym

Krzysztof Biernat, Anna Syta, Analiza wpływu budowy i eksploatacji infrastruktury drogowej na czynniki abiotyczne i biotyczne środowiska

Krzysztof Biernat, Adrian Jeziorkowski, Problemy zasilania współczesnych silników spalinowych wybranymi biopaliwami

Krzysztof Biernat, Izabela Agata Samson-Bręk, Wodór – paliwo przyszłości

 

IV. Edukacja ekologiczna

Elżbieta Buchcic, Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w szkołach ponadgimnazjalnych

Anna Strumińska-Doktór, Dylematy wychowania XXI wieku a rozwój zrównoważony

Ilona Żeber-Dzikowska, Elżbieta Buchcic, Różnorodność działań podejmowanych w Kielcach na rzecz zrównoważonego rozwoju

Małgorzata Stańczak, W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie – Czy nauczyciele gimnazjum kształtują postawę ekologiczną swoich wychowanków?

Michał Latawiec, Praktyczne możliwości edukacji ekologicznej w kontekście programu „badacze przyrody”

Artur W. Mielczarek, Wychowanie dla zrównoważonego rozwoju w nauczaniu zintegrowanym szkoły podstawowej

Michał Latawiec, Działania Muzeum Pałac w Wilanowie dla zrównoważonego rozwoju

Justyna Staroszczyk, Antoni Skowroński, Prośrodowiskowe kształtowanie terenów zieleni – propozycje dla dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

 

V. Biologia środowiskowa

Krzysztof J. Wójcicki, Marek Kloss, Makroszczątki roślinne w torfie w analizie paleośrodowiskowych uwarunkowań osadnictwa na przykładzie stanowiska Łane Małe w dolinie Kłodnicy

Jan Sandner, Selected epistemological and methodological aspects of studies on estimation of the condition of holistic natural sciences education in the perspective of the concept of sustainable development, on the basis of research carried out in 2007 at the Institute of Ecology and Bioethics of the Cardinal Stefan Wyszyński University

Irena Grochowska, Poznawanie prawdy i zdolność przewidywania w naukach przyrodniczych

 

VI. Materiały

Andrzej Abdank-Kozubski, Krytyka nauki w filozofii Johna Polkinghorne’a

Edward Grott, Wpływ działalności promocyjno-informacyjnej administracji państwowej i samorządowej na rozwój regionu na podstawie badań przeprowadzonych w gminie Orzysz

Bernadetta Wójtowicz, Rola tradycji w procesie zacieśniania więzi etnicznej Łemków (druga połowa XIX – początek XX wieku)

Weronika Szczepkowska, O źródłach teorii przyczynowania celowego w tomizmie konsekwentnym

Małgorzata Kaniewska, Globalne przyczyny zmian klimatu i ich przewidywany wpływ na środowisko

Jan Turkiel, Zjawiska atmosferyczne w Księdze Syracha

 

Sprawozdania

Agnieszka Bernadkiewicz, Sprawozdanie z konferencji naukowej Pięć lat działalności Instytutu Ekologii i Bioetyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 24 października 2007  

Anna Augustyniuk-Kram, Szkolenie „Organizmy genetycznie zmodyfikowane”, Warszawa 17 września 2007

Marcin Klimski, Sprawozdanie z konferencji Wychowanie dla zrównoważonego rozwoju

Dominika Dzwonkowska, Sprawozdanie z konferencji naukowej Pięć lat działalności Instytutu Ekologii i Bioetyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 24 października 2007

Agnieszka Bernadkiewicz, Marcin Klimski, Sprawozdanie ze spotkania Dzień Informacyjny 7. Program Ramowy ŚRODOWISKO

Małgorzata Kaniewska, Sprawozdanie z konferencji naukowej z cyklu „Problemy XXI wieku” – Natura kobiety – jej swoistość i przeznaczenie, Warszawa 7 listopada 2007  

Małgorzata Kaniewska, Sprawozdanie z konferencji naukowej Klimat i Człowiek: Jaka przyszłość dla Europy i Świata?, Warszawa 19 listopada 2007  

Leszek Karski, Sprawozdanie z prac prowadzonych w ramach udziału w 13 Konferencji Stron Ramowej Konwencji Klimatycznej i 3 Konferencji Stron Protokołu z Kyoto oraz organów pomocniczych, które odbyły się na wyspie Bali w Indonezji 3 – 15 grudnia 2007 r.

Dorota Dyska, Julita El-Jai, Sprawozdanie z I Seminarium Ekspertów: Granice terapii medycznych, 8 marca 2008

Julita El-Jai, Sprawozdanie z konferencji naukowej Filozofia a edukacja. Etyka a edukacja

Marcin Klimski, Sprawozdanie z konferencji Zmiany klimatu a ochrona przyrody – VI Kampinoskie Spotkania z Przyrodą

Dominika Dzwonkowska, Sprawozdanie z konferencji Rozum, racjonalizm, racjonalność, UKSW, Warszawa 22 kwietnia 2008  

Marek Jeżewki, Sprawozdanie w wykładów prof. Josepha Koterskiego, UKSW, Warszawa 23 kwietnia 2008

Karolina Dominik, Dominika Dzwonkowska, Krzysztof Wasilewski, Sprawozdanie z konferencji Główne problemy współczesnej etyki, UKSW, Warszawa 13 maja 2008

Marcin Klimski, Sprawozdanie z zajęć ze studentami odbywających się w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Małgorzata Kaniewska, Sprawozdanie z konferencji Między Bali a Poznaniem.Polska wobec zmian klimatu: nauka-gospodarka-polityka-społeczeństwo, Warszawa 14 maja 2008

Dorota Dyska, Sprawozdanie z Konferencji: TAK – ŻYCIU, TAK – PRAWDZIE, Warszawa 17 maja 2008

Dominika Dzwonkowska, Michał Latawiec, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji Idea zrównoważonego rozwoju w edukacji, filozofii i teologii, Olecko-Kowno 19-21 maja 2008

Michał Latawiec, Kronika Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW

 

Recenzje

Agnieszka Bernadkiewicz (rec.), Sozologia systemowa. Tom II Antroposfera. Ekologia wiary: człowiek i jego środowisko, red. Wiesław Dyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Rozprawy i studia T. (DCCXLII) 668, Szczecin 2007

Dominika Dzwonkowska (rec.), Problemy XXI wieku – uwarunkowania społeczno-pedagogiczne wychowania do zrównoważonego rozwoju, Jacek W. Czartoszewski, Edward Grott (red.), UKSW, Warszawa 2007

Krystyna Klimska (rec.), Jan F. Terelak, „Stres zawodowy” – charakterystyka psychologiczna wybranych zawodów stresowych, Jan F. Terelak(red. naukowa), UKSW, Warszawa 2007

Agnieszka Bernadkiewicz (rec.), Suwalszczanie o swojej przeszłości.Wspomnienia i życiorysy, B. Falińska, E. Grott, E. Baranowska (red.), Wszechnica Mazurska w Olecku oraz Towarzystwo kultury języka oddział w Suwałkach, Warszawa 2007

Mariusz Ciszek (rec.), Wojciech Słomski, Bioetyka: zagadnienia wybrane,Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa 2007

Dorota Dyska (rec.), Piotr Aszyk, Granice Leczenia, Wyd. Rhetos, Warszawa 2006

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone