Zeszyt 8(2010)2

Studia Ecologiae et Bioethicae 8(2010)2

 

ARTYKUŁY

Sławomir Letkiewicz, Wybrane koncepcje filozoficzne a działania medyczne dla poprawy jakości życia i urzeczywistniania rozwoju

Sylwia Gołębiowska, Krzysztof Biernat, Analiza procesów magazynowania biowodoru jako paliwa

Mariusz Ciszek, „Ekologizm” jako nowy nurt polityczny. Implikacje filozoficzno-etyczne

Michał Latawiec, Ochrona środowiska przyrodniczego w pracach prof. Stefana Kozłowskiego

Antoni Skowroński, Propozycja zrównoważonego rozwoju w myśli naukowej Profesora Stefana Kozłowskiego

Grzegorz Embros, Koncepcja ekorozwoju w ujęciu Stefana Kozłowskiego

Anita Grutkowska, Zmienność runa leśnego w grądzie wysokim rezerwatu Las Bielański pod wpływem ruchu turystycznego

Mariusz Ciszek, Ekoterroryzm zagrożeniem dla polityki zrównoważonego rozwoju. Aspekt ideologiczny i praktyczny

Zbigniew Łepko, Ekologiczna wymowa dialektyki oświecenia 

 

MATERIAŁY

Stefan Konstańczak, Sprawiedliwy rozdział świadczeń medycznych jako problem bioetyczny

Henryk Niemiec, Antropologiczne implikacje wychowania do zrównoważonego rozwoju

Ryszard F. Sadowski, Wkład doktryn religijnych w kształtowanie postaw pro-środowiskowych

Jarosław Różański, Głoszenie Ewangelii i promocja ludzka – dwa równorzędne filary działalności misyjnej

Artur W. Mielczarek, Wychowanie dla zrównoważonego rozwoju w szkole podstawowej

Waldemar Woźniak, Oddziaływania wychowawcze a formacja osobowości – w aspekcie zachowań eksternalizacyjnych i internalizacyjnych

Ilona Rokicka, Jarosław Różański, „Dzieci w Polsce dzieciom Afryki” – przykład misyjnej pomocy w rozwoju.

Vitalija Truskauskaite, The Training Strategies in Lithuanian Religious Theatre

Dobrochna Szlesińska, Edukacja ekologiczna w działalności drużyn harcerskich

Karolina Smoderek, Potrzeba rozumienia i aktualizacji pojęcia godności osoby ludzkiej wobec wspołczesnych zagrożeń związanych z ludzkim życiem

Jacek Ruszczyński, Słownik życia i uczuć

Indrė Žakevičienė, Ecotext as Particular Form of relaxation

 

Konwersatorium Etyki Medycyna na miarę człowieka

Postęp w diagnostyce Medycznej

Wstęp

Kazimierz Szałata, Postęp w diagnostyce wobec procesu racjonalizacji medycyny

Anna Augustynowicz, Henryk Owczarek, Zawód diagnosty laboratoryjnego zawodem zaufania publicznego

Elżbieta Puacz, Anna Dudziak-Kaczyńska, Diagnostyka medyczna wobec epidemii XXI wieku

Jerzy W. Naskalski, Diagnostyka laboratoryjna – dylematy rozwoju w dobie automatyzacji procesu analitycznego

Jan Żeromski, Postępy immunodiagnostyki

Stefania Giedrys-Kalemba, Mikrobiologia i jej udział w rozwoju medycznej diagnostyki laboratoryjnej

Kazimierz Kuliczkowski, Postęp w diagnostyce laboratoryjnej w hematologii

 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone