Zeszyt 8(2010)1

Studia Ecologiae et Bioethicae 8(2010)1

 

I. Prawo i ochrona środowiska

Maciej Jabłoński, Prawno-administracyjne aspekty ochrony środowiska

Anna Marciniuk-Kluska, Antoni Bombik, Próba oceny rozwoju polskiej wsi pięć lat po przystąpieniu do Unii Europejskiej

Piotr Krajewski, Starość w starzejącej się Europie

Alicja Jawor, Antoni Skowroński, Realizacja Naprawczego Programu Ochrony Powietrza w strefie „aglomeracja warszawska”

Anna Augustyniuk-Kram, Organizmy pożyteczne w strategiach biologicznego zwalczania – grzyby owadobójcze

Magdalena Klaudia Terlecka, Problem ochrony gatunku popielicy (Glis glis L.) w Polsce

 

II. Bioetyka i filozofia człowieka

Krzysztof Butowski, Dopuszczalność kary śmierci w ujęciu Tadeusza Ślipki. Kara śmierci rekapitulacją uprawnionej obrony.

Cezary Naumowicz, Ecology and Anthropology in Ecofeminist Theology

Mariusz Ciszek, Postulat czwartej generacji praw człowieka w politycznym systemie międzynarodowej ochrony – próba filozoficznego uzasadnienia z perspektywy personalizmu etycznego

Jarosław Horowski, Autonomia świata a podmiotowość człowieka w ekoteologii

Magdalena Klaudia Terlecka, Schweitzerowska kategoria odpowiedzialności jako filozoficzna podstawa zrównoważonego rozwoju

 

III. Edukacja ekologiczna

Jan Sandner, Wybrane problemy holistycznej edukacji środowiskowej w świetle idei zrównoważonego rozwoju

Grzegorz Embros, Instrumenty wsparcia edukacji dla zrównoważonego rozwoju

Ireneusz Chrząścik, Anna Marciniuk-Kluska, Marcin Kluska, Ekoinnowacje a rozwój zrównoważony

Ilona Żeber – Dzikowska, Przygotowanie studentów kierunków przyrodniczych do realizacji zagadnień zrównoważonego rozwoju

 

IV. Materiały

Zbigniew Hull, Ekofilozofia a „filozofia zrównoważonego rozwoju”

Marcin Leźnicki, Problem płynnej odpowiedzialności w perspektywie badań nad rozwojem zrównoważonym

Maria Obrębska, Ryszard Kowalski, Dopuszczalność przeprowadzania wybranych zabiegów biomedycznych w opinii studentów pedagogiki i biologii Akademii Podlaskiej

Henryk Niemiec, Prawo a moralność w świetle lektury prac E. Pickera

Kazimierz Szałata, Postęp w diagnostyce wobec procesu racjonalizacji medycyny

Maria Obrębska, Ryszard Kowalski, Zabieg sztucznego zapłodnienia w opinii studentów pedagogiki i biologii Akademii Podlaskiej

Henryk Niemiec, Teoria moralności a etyka w filozofii kardynała Karola Wojtyły

Kazimierz Szałata, Genetyka w służbie życia czy śmierci? W trzydziestą rocznicę epokowego odkrycia prof. Jérôme Lejeuna

 

V. Sprawozdania i recenzje

Sprawozdania

Małgorzata Kaniewska, Marcin Klimski, Sprawozdanie z Konferencji Jubileuszowej dedykowanej ks. prof. dr. hab. Józefowi M. Dołędze

Agnieszka Klimska, Marcin Klimski, Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu „Człowiek i świat – wymiary odpowiedzialności pt. Podmiotowość w perspektywie ekofilozoficznej

Małgorzata Kaniewska, Agnieszka Klimska, Sprawozdanie z Konferencji Naukowej pt. „Filozofia zrównoważonego rozwoju”

Małgorzata Kaniewska, Sprawozdanie z konferencji „Przygotowanie społeczeństwa do zagrożeń powodowanych zmianami klimatu” .

Alicja Jawor, Małgorzata Kaniewska, Sprawozdanie z warsztatów COP-owskich

 

Recenzje

Jacek Krysiak (rec.), Lech Ostasz, Czym są wartości? Zarys aksjologii, Wydawnictwo UWM Olsztyn 2009, Wyd. 3 poprawione

Kazimierz Szałata (rec.), Kazimierz Szewczyk, Bioetyka tom I: Medycyna na granicach życia, tom II: Pacjent w systemie opieki zdrowotnej, PWN Warszawa 2009

Marcin Klimski (rec.), Jan Sandner, Zrównoważony rozwój szansą dla ludzkości, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008

Aneta Karwowska (rec.), Stefan Konstańczak, Etyka pielęgniarska, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010

Stefan Konstańczak (rec.), Robert Roczeń, Na pograniczu życia, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2008

Stefan Konstańczak (rec.), Zdzisława Piątek, O śmierci, seksie i metodzie zapłodnienia in vitro, Kraków 2005

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone