Zeszyt 7(2009)2

Studia Ecologiae et Bioethicae 7(2009)2

 

I. Bioetyka i filozofia człowieka

Kazimierz Szałata, Problem uporczywej terapii w świetle filozofii człowieka

Mieczysław Bombik, Biologiczne pojęcie śmierci

Anita Ganowicz-Bączyk, Starożytne źródła antropocentryzmu

Adam M. Filipowicz, Zagadnienie zła w polemice Tertuliana z gnozą

 

II. Prawo i ochrona środowiska

Maciej Rudnicki, Prawne i ekonomiczne dylematy zrównoważonego rozwoju w dobie ogólnoświatowego kryzysu

Joanna Czarnocka, Urszula Zborowska, Ekonomiczne i ekologiczne aspekty stosowania systemu znakowania paliw akcyzowych

Izabela Samson-Bręk, Krzysztof Biernat, Możliwości wykorzystania biogazu rolniczego do produkcji paliwa silnikowego

 

III. Edukacja ekologiczna

Andrzej Jacek Najda, Zwierzęta domowe w nauczaniu Jezusa

Ilona Żeber-Dzikowska, Czym jest edukacja biologiczna w wychowaniu człowieka?

Agnieszka Klimska, Marcin Klimski, Eko – kultura jazdy samochodem

Irena Grochowska, Wychowanie do zrównoważonego rozwoju w kontekście katolickej nauki społecznej

 

       IV. Materiały

Edward Grott, Diagnoza i rewalidacja osoby niepełnosprawnej. Studium przypadku

Adam P. Kubiak, Uwagi na temat roli nauk przyrodniczych i nowej duchowości w ochronie przyrody

       Dorota Strzyżewska, Zagrożenia środowiska wynikające z nadmiernej konsumpcji

Edward Grott, Autorytet nauczyciela przyrody w szkole podstawowej

Wiesław Sztumski, Priorytetowe zadania filozofii

Mariusz Ciszek, Wychowanie proekologiczne warunkiem zachowania zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa ekologicznego. Kilka refleksji natury etycznej

Ryszard F. Sadowski, Thomas Berry – prorok ery ekozoicznej

Rafał Czekalski, Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia we współczesnej filozofii

 

V. Sprawozdania i recenzje

Sprawozdania

Agnieszka Klimska, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. Współczesne wyzwania bioetyczne

Dorota Strzyżewska, Karolina Smoderek, Sprawozdanie z Konferencji Naukowej pt. Granice Terapii Medycznych

Kazimierz Szałata, Z działalności naukowo-formacyjnej. Konwersatorium Etyki pt. Medycyna na miarę człowieka w latach 1991-2009

Dominika Dzwonkowska, Małgorzata Kaniewska, Sprawozdanie z konferencji Zrównoważone warunki życia w zmieniającym się systemie klimatycznym Ziemi, PAN, Warszawa 24 listopada 2008

Michał Latawiec, Kronika Instytutu Ekologii i Bioetyki WFCh UKSW 2008/2009

Michał Latawiec, Ochrona przyrody w Polsce nr 3 – Renaturyzacja i kompensacja przyrodnicza

Michał Latawiec, Problemy XXI wieku. Z zagadnień sozologii systemowej

Małgorzata Kaniewska, Sprawozdanie z konferencji Energetyka odnawialna i klimat, UKSW, Warszawa, 6 maja 2009 r

Małgorzata Kaniewska, Sprawozdanie z III międzynarodowej konferencji z cyklu Człowiek i Świat – wymiary odpowiedzialności, APS, Warszawa 15 maja 2009 r.

 

Marcin Klimski, Sprawozdanie z II Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Młodych Naukowców Doctorantes pt. Nienasycenie – między brakiem a nadmiarem

Dominika Dzwonkowska, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać?, Olecko-Kowno, 8-10 czerwca 2009

Agnieszka Klimska, Marcin Klimski, Sprawozdanie z przebiegu panelu dyskusyjnego Wspólne działania na rzecz realizacji założeń zrównoważonego rozwoju, czyli ochrona środowiska w praktyce

Karolina Smoderek, Dorota Strzyżewska, Sprawozdanie z VIII Polskiego Zjazdu Filozoficznego Warszawa, 15 – 22 września 2008

Marta Kowalska, Anita Grutkowska, Sprawozdanie z uroczystości wręczenia stypendiów dla najlepszych polskich absolwentów szkół wyższych w obszarze ochrony środowiska, Warszawa 22.11.2008 r

Recenzje

Anita Grutkowska (rec.), Zielone światy. Zabytkowy krajobraz kulturowy, parki, ogrody, cmentarze i inne formy zaprojektowanej zieleni. Ich ochrona, konserwacja, restauracja i użytkowanie społeczne, J. Rylke, M. Kaczyńska, D. Sikora (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008

        Kazimierz Szałata (rec.), Tadeusz Ślipko S.J., Bioetyka. W trosce o życie ludzkie, Kraków 2009

Edward Grott (rec.), Agnieszka Klimska, Marcin Klimski, Edukacja ekologiczna w polskiej szkole, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko 2009

Agnieszka Klimska (rec.), Peter J. Bowler, Historia nauk o środowisku, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007

Karolina Smoderek (rec.), Eduard Picker, Godność człowieka, a życie ludzkie. Rozbrat dwóch fundamentalnych wartości jako wyraz narastającej relatywizacji człowieka, Oficyna Naukowa, Warszawa 2007

Kazimierz Szałata (rec.), „Car c’est de l’homme qu’il s’agit” sous la direction de Paul H. Dembinski, Nicolas Buttet, Ernesto Rossi di Montelera, Parole et Silence, Decelée de Brouwer 2007

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone