O czasopiśmie

"Studia Ecologiae et Bioethicae" od 2003 roku dokumentują specyfikę, zasięg i rozwój prac naukowo-dydaktycznych Instytutu Ekologii i Bioetyki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pomyślane jako rocznik, doczekały się one dotychczas wydania dwunastu tomów, obejmujących problematykę bioetyki i filozofii człowieka, ekologii człowieka, biologii, ekologii, prawa i zarządzania środowiskiem oraz edukacji ekologicznej. Podstawowe działy czasopisma Studia Ecologiae et Bioethicae  zawsze uzupełniał dział materiałów i sprawozdań oraz recenzji. Wszystkie tomy uwzględniały więc strukturę organizacyjną Instytutu Ekologii i Bioetyki w UKSW i tym samym wzmacniały przewodnią dla jego prac przesłankę metodologiczną, wskazującą na konieczność równoległego, a nawet komplementarnego, tzn. empirycznego i humanistycznego, ujmowania współczesnej problematyki ekologicznej. U podstaw tej metodologii leży przekonanie, że problemy ochrony środowiska stanowią wyzwanie nie tylko dla specjalistów z zakresu różnych nauk przyrodniczych, ale także dla antropologów, politologów, socjologów, psychologów, pedagogów, prawników, ekonomistów, lekarzy, filozofów i teologów. Zdobyte w tym względzie doświadczenia, choćby tylko w ostatnim dwudziestoleciu, pozwalają stwierdzić, że liczba dyscyplin naukowych, zaangażowanych w ochronę środowiska i przezwyciężanie kryzysu ekologicznego stanowi rzeczywistą miarę jego złożoności. Wprawdzie dzisiaj trudno wyrokować, co do efektywności współdziałania tak różnych dyscyplin ludzkiej wiedzy, to jednak z pewnością wiadomo, że wyzwaniom ochrony środowiska nie sprosta się jedynie przy pomocy środków technicznych.
Przeprowadzona w ostatnich dwóch latach reorganizacja struktur UKSW pociągnęła za sobą także reorganizację struktur Instytutu Ekologii i Bioetyki. Aktualnie składają się na nią zorganizowane w katedry i zakłady cztery sekcje: Humanistycznych Podstaw Ochrony Środowiska, Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska, Prawa i Zarządzania Środowiskiem oraz Technologii Środowiskowych. Za tą nową strukturą instytutu podąża także nowa redakcja czasopisma Studia Ecologiae et Bioethicae. Wyraża ona tym samym pewność, że w ten sposób trafnie odpowiada na wyzwania metodologiczne nowo utworzonej dyscypliny ochrona środowiska i zarazem podtrzymuje wysoki poziom merytoryczny i edytorski dotychczas opublikowanych tomów. Redakcja ma też nadzieję, że umożliwi to twórczą wymianę myśli i doświadczeń różnych instytucji i ośrodków naukowych zaangażowanych w ochronę środowiska naturalnego i dzięki temu upowszechni oryginalny dorobek naukowy i  dydaktyczny Instytutu Ekologii i Bioetyki w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.   


         ks. prof. dr hab. Józef M. Dołęga
Redaktor Naczelny Studia Ecologiae et Bioethicae


ks. prof. dr hab. Zbigniew Łepko
Dyrektor Instytutu Ekologii i Bioetyki