Zeszyt 11(2013)2

 

Studia Ecologiae et Bioethicae 11(2013)2

I. Humanistyczne podstawy ochrony środowiska

Aleksandra Bulaczek, Relacje pacjent-lekarz w psychiatrii aksjologicznej Antoniego Kępińskiego

Łukasz Moniuszko, O możliwości zastosowania teorii prawa Zygmunta Ziembińskiego w rozstrzyganiu problemów bioetycznych

Rafał Czekalski, Marcusa Vogta próba integracji zasad ekorozwoju z Katolicką Nauką Społeczną

Dominika Dzwonkowska, Zmiany klimatu a zrównoważona turystyka – płaszczyzna etyczna

 

II. Przyrodnicze podstawy ochrony środowiska

Jerzy Romanowski, Paweł Boniecki, Anita Kaliszewicz, Marek Kloss, Izabela Olejniczak, Flora i fauna rezerwatu przyrody Jezioro Kiełpińskie i sąsiednich starorzeczy w strefie podmiejskiej Warszawy

 

III. Prawo i Zarządzanie Środowiskiem

Maciej Jabłoński, Administrative and environmental determinants of Agricultural Policy of the European Union

Maciej Jabłoński, Prawno-administracyjne aspekty bezpieczeństwa żywności i żywienia w Polsce

 

IV. Technologie środowiskowe

Anna Matuszewska, Małgorzata Odziemkowska, Joanna Czarnocka, Emisja zanieczyszczeń przy zasilaniu silnika ZS olejem napędowym z domieszką bioetanolu

Anna Zamojska-Jaroszewicz, Anna Matuszewska, Marlena Owczuk, Dorota Wardzińska, Potencjał metanogenny mieszanek substratów pochodzenia rolniczego

 

V. Materiały

Jacek Tomczyk, Preliminary report on human remains from Tell Masaikh (MK 15) Season 2010

 

Sprawozdania

Anna Mirecka, Standardy prawne a rzeczywisty poziom dobrostanu zwierząt w ogrodach zoologicznych Unii Europejskiej w świetle Dyrektywy Rady 1999/22/WE z dnia 29 marca 1999 r., SWPS, Warszawa, 19-20 listopada 2012 roku

Magdalena Terlecka, Sprawozdanie z Konferencji Naukowej pt. Zrównoważony Rozwój -  Idea czy Konieczność?, UKSW, Warszawa, 24 stycznia 2013 roku

Magdalena Terlecka, Sprawozdanie z Warsztatów Instytutu Ekologii i Bioetyki, UKSW, Warszawa, 21 marca 2013 roku

Dzwonkowska Dominika, Sprawozdanie z obrad ogólnopolskiej konferencji naukowej „Współczesne problemy filozofii środowiskowej”, UKSW, Warszawa, 16 maja 2013 roku

 

Recenzje

Tomasz Krzemiński, Ludzki Embrion. Czy ma prawo do życia?, seria ABC Bioetyki, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2011, s. 109. (rec. Aleksandra Bulaczek)

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone