Do Autorów

Szanowni Państwo,

Niniejsza witryna czasopisma Studia Ecologiae et Bioethicae jest już zamknięta i nie będzie uaktualniana. Wszystkie informacje zawarte na tej stronie proszę traktować jako archiwalne.

 

Aktualne wytyczne dla autorów znajdują się na nowej stronie czasopisma:

https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/seb/index

 

Poniżej znajdują się informacje dotyczące:

  • Sposobu przygotowywania tekstów do druku
  • Zasad recenzowania publikacji
  • Warunków publikacji artykułu
  • Zasady etyki stosowane w Studia Ecologiae et Bioethicae

 

 

Sposób przygotowywania tekstów do druku

 

1.  Redakcja przyjmuje materiały w formie artykułu, sprawozdania i recenzji książek (wydanych nie później niż 5 lat przed publikacją tomu czasopisma).

2.  Teksty formatu A-4 prosimy nadsyłać drogą elektroniczną, w formacie Word 97-2003 (*.doc). Wielkość czcionki: 12 pkt., interlinia: 1,5 pkt., marginesy: 2,5 cm. Zaleca się używanie czcionki Times New Roman. Nie należy stosować wyróżnień w tekście (np. czcionka pogrubiona, podkreślenie, spacjowanie itp.) z wyjątkiem kursywy stosowanej w przypadku cytowania tytułów oraz wyrażeń obcojęzycznych.

3.  Pierwszą stronę tekstu należy rozpocząć od imienia i nazwiska Autora, w następnej linii - afiliacja (jednostka zatrudniająca), następnie (po stosownym odstępie) – tytuł pracy. Dodatkowe informacje o Autorze (adres do korespondencji, telefon, e-mail) prosimy podać w treści maila lub w osobnym załączniku.

4.  Pod tytułem artykułu należy zamieścić: Słowa kluczowe (do pięciu słów) w języku polskim oraz w języku angielskim Key words (do pięciu słów).

5.  Prosimy o dołączenie do artykułu streszczenia (maksimum 1000 znaków)w języku polskim i jego tłumaczenie (wraz z tytułem artykułu) na język angielskioraz krótkiej noty o autorze (do 300 znaków).

6.  Objętość artykułu łącznie nie może przekraczać 40 tys. znaków wraz ze spacjami (1 arkusz wydawniczy).

7.  Ewentualne schematy i rysunki powinny stanowić jedną całość (jako "rysunek zgrupowany", czy "ramka"), by uniknąć ich zniekształcenia w trakcie formatowania tekstu do druku.

8.  Przypisy (w tekście) i bibliografię należy sformatować zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi przedstawionymi w pliku – POBIERZ PLIK.

 

 

Zasady recenzowania publikacji przekazywanych do Studia Ecologiae et Bioethicae:

 

1.  Każdy artykuł przesłany do Studia Ecologiae et Bioethicae podlega wstępnej recenzji wewnętrznej dokonanej przez Redakcję SEeB, która ustala zgodność podejmowanej problematyki z profilem pisma, spełnienie wymogów formalnych (sposób cytowania) i kompletność dostarczonego materiału (streszczenia, słowa kluczowe).

2.  Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Redakcję SEeB następuje przekazanie publikacji do dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych.

3.  Recenzent zewnętrzny dysponuje gotowym formularzem recenzji (POBIERZ PLIK), na którym umieszcza swoje oceny i formułuje wniosek co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia; dodatkowo istnieje możliwość umieszczenia innych wyjaśniających komentarzy do recenzowanej publikacji.

4.  W przypadku znacząco rozbieżnych opinii powoływany jest trzeci recenzent.

5.  Autorzy prac i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).

6. Recenzje są przekazywane autorowi pracy (przy zachowaniu anonimowości Recenzentów), z prośbą o ustosunkowanie się do nich i poprawę tekstu zgodnie z zaleceniami.

7.  W przypadku negatywnych recenzji publikacja zostaje odrzucona.

8. Raz w roku Redakcja podaje do wiadomości publicznej listę recenzentów danego tomu.

 

 

Warunki publikacji artykułu

 

1.  Przekazanie materiałów jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie była wcześniej publikowana i aktualnie nie jest rozpatrywana możliwość jej publikacji w innych czasopismach. Prawa wydawnicze przedłożonych do publikacji prac przechodzą na wydawcę.

2.  Przypadki nierzetelności naukowej, w szczególności ghostwriting (istotny wkład w powstanie publikacji osoby nie ujawnionej w odpowiedni sposób w pracy) i guest authorship (przypisanie autorstwa lub współautorstwa pracy osobie, której wkład w powstanie artykułu był znikomy lub w ogóle nie miał miejsca) będą przez Redakcję ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucjezatrudniające autorów itp.).

 

 

 

 

Zasady etyki stosowane w Studia Ecologiae et Bioethicae sformułowane zgodnie z wytycznymi COPE (Committee on Publication Ethic)

https://publicationethics.org/

 

 

Każdy tekst naukowy w Studia Ecologiae et Bioethicae podlega takiemu samemu procesowi przygotowania do druku. Musi spełnić określone warunki zapewniające realizację etycznych standardów publikacyjnych. Przestrzeganie tych zasad obowiązuje zarówno Redakcję, Recenzentów, jak i Autorów tekstów.

1. Zasady postępowania Redakcji

·    Redakcja kieruje się zasadą erudycji, uczciwości, obiektywności. Odrzuca wszelkie uprzedzenia dotyczące poglądów, szkół filozoficznych, środowiska naukowego Autorów.

Dostarczane do Redakcji teksty są wstępnie oceniane pod kątem zgodności z profilem czasopisma, wartości naukowej, aktualności oraz ich oryginalności.

Redakcja odpowiada na pytania, uwagi, wątpliwości dotyczące nadsyłanych tekstów. Dokumentacja jest przechowywana.

Na podstawie wewnętrznej opinii Redakcja ma prawo do odrzucenia, wysłania do Autora z prośbą o dokonanie korekty zgodnie z sugestiami zawartymi w wewnętrznej opinii lub przesłania do dwóch zewnętrznych recenzji.

Przypadki wszelkiej nierzetelności naukowej, w szczególności plagiatu, autoplagiatu, ghostwriting i guest authorship są przez Redakcję ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autora).

 

2. Zasady postępowania Recenzentów

Wszystkie prace podlegają dwu zewnętrznym recenzjom. Redakcja Studia Ecologiae et Bioethicae odrzuca teksty, które nie spełniają warunków określonych w znormalizowanych formularzach recenzyjnych. W przypadkach wątpliwości Redakcja powołuje dodatkowego recenzenta. Recenzje są anonimowe (dane udostępniane są wyjątkowo za zgodą recenzentów).

Recenzenci zobowiązani są do wykonania rzetelnej, obiektywnej i terminowej recenzji tekstu. W procesie redakcyjnym Recenzenci przyczyniają się do podjęcia decyzji o publikacji artykułów i pomagają w poprawie jego jakości przez obiektywne i terminowe opiniowanie wersji przekazanej przez Redakcję.

 

3. Zasady postępowania Autorów

Autorzy zobowiązani są do przestrzegania formalnych zasad przygotowania tekstu do druku (zgodnie z wytycznymi umieszczonymi wewnątrz wydanych numerów czasopisma oraz na stronie internetowej Studia Ecologiae et Bioethicae).

Nadesłanie tekstu do Redakcji jest równoznaczne z oświadczeniem Autora dotyczącym oryginalności tekstu, nie publikowania go wcześniej oraz nie złożenia go do druku w innej redakcji, ani że nie będzie nigdzie złożony w czasie, gdy podlega recenzowaniu dla Studia Ecologiae et Bioethicae.

W tekstach w odpowiedni sposób ujawnione są informacje o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, ewentualne źródła finansowania, etc), w szczególności, że informacja o autorstwie pracy jest adekwatna. Autor (główny autor) potwierdza spełnienie tego wymogu w Umowie zawieranej z Wydawnictwem UKSW przed publikacją pracy (umowa taka jest przesyłana Autorowi po decyzji o przyjęciu pracy do druku).

W tekstach wieloautorskich jest zachowana zasada podawania nazwisk alfabetycznie, chyba że autorzy proponują inne rozwiązanie. Za treść tekstu odpowiadają wszyscy autorzy.

Teksty przyjęte do druku wymagają podania afiliacji. Jeśli istnieje taka potrzeba, można podać także źródło finansowania wraz z danymi instytucji finansującej.

Autorzy zobowiązani są do tego, aby te fragmenty artykułu, które pokrywają się z już opublikowanymi treściami, uznać i zacytować jako źródło.

 

 

Zapraszamy do przesyłania tekstów !!!